Pozwolenie wodnoprawne cena

Dla jakich przypadków konieczne jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne.

Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast

Pobór wód podziemnych (ujęcia indywidualne)

Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej

Regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art.390):

Nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych;

Prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

Trwałe odwadnianie wykopów budowlanych,

Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,

Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych

Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale  wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju  zamkniętego na długości nie większej niż 10m;

Przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach.

Ile kosztuje uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Cena tel. 502-032-782

biuro@ekobroker.pl

www.ekobroker.pl

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk. Grudziądz, Jaworzno, Mysłowice, Stargard, Głogów, Siemianowice Śląskie, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Stalowa Wola, Żory, Pruszków, Mielec, Tczew, Bełchatów, Świdnica, Będzin, Zgierz, Piekary Śląskie, Racibórz,  Legionowo, Ostrołęka,