Nie czyń poważnych szkód środowisku

Opinie i ekspertyzy.

DNSH – zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku
Zasada „nie czyń znaczącej szkody” to nowy pojęcie, które pojawiło się w prawie Unii Europejskiej (rozporządzenie w sprawie taksonomii), i istnieje w kontekście strategii Europejskiego Zielonego Ładu,

Jakie są ogólne wskazania dotyczące stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” w obszarze ochrony środowiska? Są one zawarte są w rozporządzeniu w sprawie taksonomii, natomiast sama zasada określana jest w jako „zasada DNSH” (z ang. „Do Not Significant Harm”). Rozporządzenie definiuje sześć następujących celów środowiskowych, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych pod względem środowiskowym

łagodzenie zmian klimatu;
adaptacja do zmian klimatu;
odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;
ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

Gdzie znajdują się wytyczne techniczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania zasady DNSH ?
Zostały one zawarte w Komunikacie KE (2021/C 58/01) z dnia 18.02.2021 r., pt. „Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń znaczącej szkody” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności”

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2