Kontrola

Co powinieneś wiedzieć o Inspekcji Ochrony Środowiska ?

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in:

 • kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089) w zakresie:
 • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
 • przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 • eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,
 • przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
Porady z prawa ochrony środowiska.

Jakie organy administracji państwowej są właściwe dla załatwienia Twojej sprawy ?

Ekspertyza z hałasu.

Do Powiatowego Inspektora Nadzory Budowlanego należy zgłaszać nieprawidłowości związane z użytkowaniem obiektów budowlanych np. użytkowanie budynku niezgodnie z przeznaczeniem lub wybudowanie obiektu bez pozwolenia na budowę.

Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy zgłaszać przypadki zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy.

Do marszałka województwa i starosty należy zgłaszać przypadki wydobywania kopalin bez koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych. Starosta jest organem właściwym do ustalania opłaty eksploatacyjnej w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji.

Do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy przede wszystkim kontrola działalności gospodarczej związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • organy administracji państwowej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej (art. 19);
 • jeżeli organ, do którego wniesiono podanie jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego (art. 65);
 • skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia (art. 228);
 • organ powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237);
 • w przypadku braku odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy, skarżącemu przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność organu do organu nadrzędnego.

Na podstawie : http://www.gios.gov.pl/pl/kontrola/organy-wlasciwe-w-sprawach-skarg-i-interwencji

Przekroczenia norm hałasu, akustyka, ekrany, opinie, ekspertyza, analiza dokumentacji, porady, skargi, decyzja środowiskowa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Porady z prawa środowiska.

Pomoc ekspercka w sprawach związanych z ochroną przyrody przed hałasem, środowiska, przekroczeniami hałasu, odpadami.

Biuro udziela porad z zakresu problemów środowiska naturalnego. Zniszczenia zieleni. Interwencja w imieniu mieszkańców.

Uciążliwa budowa, przekroczenie dopuszczalnego hałasu. Zniszczenia zieleni, odpady, drzewa.

Skargi, wnioski, konsulting i doradztwo, przygotowanie pism, petycje.

Porady z prawa ochrony środowiska, przyrody.

Potrzebujesz pomocy w urzędzie, masz sprawę w sądzie, podczas kontroli ? Zasięgnij opinii specjalisty.

Obsługa osób prywatnych i firm.

Ochrona przyrody, hałas, odpady, śmieci, przyroda. Ekspertyzy, opinie, procedury.

Cennik Tel. 504-746-203

Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk,

Zzniszczenie zieleni, drzew, nielegalne wysypisko.