Zmiany w sieci Natura 2000

Sieć obszarów Natura 2000 podlega aktualizacji, w związku z powyższym  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje i wytypowała nowe obszary oraz zaproponowała zmianę granic obszarów już istniejących. Konieczność zmian wynika przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów dotyczących kompletności polskiej sieci obszarów.  Dotyczyły one nie tylko konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów, ale także  powiększenie już istniejących obszarów.

Co do części tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że są  zasadne, zgadzając się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów lub powiększenia obszarów już istniejących. Natomiast pozostałe zmiany wynikają ze wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami.

W związku z powyższym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała propozycje zmian w sieci obszarów,  które przekazano do konsultacji do właściwych terytorialnie rad gmin.

Natura 2000

Po zakończeniu konsultacji, propozycje zmian ujęte na liście zmian w sieci obszarów zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Kolejnym etapem będzie przekazane materiałów do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczych.

Na stronie https://natura2000.gdos.gov.pl/zmiany-w-sieci-natura-2000-przekazane-do-konsultacji-z-radami-gmin-2  można zapoznać się z wizualizacja zmian.  Dostępna jest w Geoserwisie GDOŚ.  W zakładce: Zmiany granic Natura 2000 – warstwy: „konsultowane obszary siedliskowe – powiększenie” i „konsultowane obszary siedliskowe – zmniejszenie”

Zapraszamy również na stronę http://ekobroker.pl/