Nowe rozporządzenia

Obecnie ustawodawca proceduje szereg  projektów rozporządzeń z zakresu prawa ochrony środowiska, poniżej prezentujemy jakie nowe akty prawne mogę w najbliższym czasie wejść w życie.

Projekt rozporządzenia nowych oraz zmieniających w sprawie:

  • Sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.
  • Wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.
  • Szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
  • Programu ochrony środowiska przed hałasem.
  • Szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania.
  • Sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej.
  • Rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
  • sporządzania audytów krajobrazowych.
  • Metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określenia wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej.

Potrzebujesz usługi z ochrony środowiska? Kobize, opłaty środowiskowe, sprawozdanie do bdo za odpady. Zgłoszenie do CRO, fgazy. Sprawozdanie do SZWO , Baza Danych Sprawozdań, operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne. tel. 502-032-782 lub 504-746-203. 

http://ekobroker.pl/